News

26 February, 2019

[GreenHub] Tuyển Dụng Tư vấn Cung cấp Dịch vụ Ứng dụng CNTT trong Quản lý chất lượng & Truy xuất nguồn gốc

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Tư vấn kỹ thuật cho GreenHub nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp thiết lập và áp dụng hệ thống công nghệ giám […]
26 February, 2019

[GreenHub] Tuyển Dụng Chuyên gia Tư vấn Kỹ Thuật về PGS

Dự án: “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vì sự phát triển – Pha 2 Thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự tác […]
28 January, 2019

The Vietnam Sustainability Forum 2019

The Vietnam Sustainability Forum, 2nd time, organized by Vietnam Association of Scientists and Experts and Academy of Policy and Development on January 17- 18, 2019 in Hanoi, […]
22 January, 2019

SPACE NAROWING 2019 COMMUNITY CONNECTION – FOR A GREEN VIETNAM!

Bridgefest 2019 event took place extremely successfully on 22th January. In this event, GreenHub shared the message “Joining hands to protect the environment for future generations” […]