Bản tin GreenHub

Quý 4 năm 2022

GreenHub's Newsletter in the fourth quarter of 2022

Tập huấn nâng cao năng lực cùng công ty 3M

Capacity building training with 3M Company

Các chuyên gia từ 3M science applied to life đã tập huấn cho cán bộ GreenHub trong nhiều lĩnh vực như quản lý dự án, quản lý nhân sự, truyền thông,…


GreenHub staff was trained by experts from 3M Company in many fields such as project management, human resource management and communication,...

Tổng kết, khen thưởng vận hành Ngôi nhà Xanh (Hội An)

Memorable moments of Green House model closing event (Hội An)

Nhiều tập thể và cá nhân đã tích cực tham gia công tác vận hành mô hình Ngôi nhà xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại địa phương. 975,5 kg nhựa giá trị thấp được thu gom để mang đến cơ sở tái chế.


Many groups and individuals actively participated in the operation of the Green House model, contributing to reducing plastic pollution in the locality. 975.5 kg of low-value plastic was collected and taken to a recycling facility.


Ra mắt dự án "Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện

Cần Giờ”

Launching "Promote Circular Economy Solutions to Reduce Marine Plastic Waste in Can Gio" project

Dự án thúc đẩy sự hợp tác của người tiêu dùng, doanh nghiệp tái chế và chính quyền địa phương để thí điểm cách tiếp cận mới và sáng tạo của Mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa, đồng thời cung cấp thông tin phản hồi để hỗ trợ cho các chính sách phù hợp cấp quốc gia.

 

The project fosters a partnership of consumers, recyclers and local governments to pilot a new and innovative approach of the Circular Economy Model in plastic waste management, while providing feedback to support appropriate national policies.

Ra mắt sáng kiến tập thể Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng có trách nhiệm tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa ở Việt Nam (P3CR)

Launching the Collective Initiative Pioneering Company, Community and Consumer Responsibility in Plastic Waste Reduction in Vietnam (P3CR)

Đây là một trong 07 sáng kiến của Dự án Giảm thiểu ô nhiễm nhằm mục tiêu hỗ trợ tăng cường tính thực thi của hệ thống về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì nhựa.


This is one of seven initiatives under the Pollution Reduction Project to strengthen the introduction the Extended Producer Responsibility (EPR) system for plastic packaging waste.


Lễ hội Trường học không rác 2022: Bước ngoặt của việc đưa mô hình Zero Waste vào các cơ sở giáo dục

Zero Waste School Festival 2022: The turning point of bringing the Zero Waste model into educational institutions


Sự kiện này được coi là một cột mốc quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ các tổ chức, các trường, đại học Việt Nam xây dựng mô hình Zero Waste hiệu quả và bền vững.

Sự kiện thu hút 70 đại biểu từ các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Đại học tại Việt Nam.


This is an important milestone in connecting and supporting Vietnamese organizations, schools and universities to build an effective and sustainable Zero Waste model.

The festival attracted 70 delegates from kindergartens, primary schools, middle schools, high schools and universities in Vietnam.


Tổng kết dự án

Phụ nữ giảm nhựa

Summarizing the project

"Empowering Women In The Plastic Waste Recycling Value Chain"


Dự án Phụ nữ giảm nhựa chính thức khép lại sau gần 1 năm thực hiện với nhiều kết quả khả quan.

Dự án được triển khai trên địa bàn 5 huyện thuộc Phú Yên, với 03 chiến dịch truyền thông được thực hiện, 60 phụ nữ thu gom không chính thức được tập huấn, 545 người hưởng lợi trực tiếp.


The Project "Empowering Women In The Plastic Waste Recycling Value Chain" completed after nearly 1 year of implementation with many positive results.


The project was implemented in five districts of Phu Yen province, with three communication campaigns implemented, 60 women informal collectors trained, and 545 direct beneficiaries.


Chiến dịch "Our Ocean Is Not Home For Plastic"

"Our Ocean Is Not Home For Plastic" campaign


Với mục tiêu làm sạch bờ biển Phú Yên và thu thập dữ liệu cho các các hoạt động, dự án về rác thải nhựa trên biển và cải thiện môi trường sau này, toàn bộ rác của chiến dịch sẽ được nhập liệu vào ứng dụng Clean Swell® nhằm giải quyết các vấn đề rác thải nhựa trên biển Phú Yên nói riêng và các tỉnh thành ven biển nói chung.


With the goal of cleaning up the coast of Phu Yen and collecting data for activities and projects on marine plastic waste and improving the environment in the future, all waste collected by the campaign will be added into the Clean Swell® application to help solving the problem of plastic waste in the sea of Phu Yen and the coastal provinces.

Vì sông Mê Kông không rác – Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ 

For Zero Waste to Mekong River

 – Promoting circular economy in Floating markets in Cần Thơ


Sau 8 tháng chính thức hoạt động, với nhiều hình thức hoạt động, dự án đã góp phần thúc đẩy quá trình thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải, hạn chế tác động tiêu cực của rác đến môi trường.


After 8 months of official operation, with many forms of activities, the project has contributed to promoting the process of waste collection, classification, reuse and recycling, limiting the negative impact of waste on the environment.

Hội thảo Khu vực Sáng kiến thủ lĩnh trẻ

Đông Nam Á 2022

Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)


GreenHub là đơn vị hỗ trợ về chuyên môn cùng với World Learning và Đại học Nha Trang xây dựng chương trình YSEALI tại Nha Trang để cung cấp các kiến thức, giải pháp, kinh nghiệm xoay quanh các vấn đề môi trường biển toàn cầu và tại một vùng ven biển miền Trung Việt Nam cho các “Thủ lĩnh trẻ” của Chương trình YSEALI 2022.


GreenHub, World Learning and Nha Trang University built the YSEALI program in Nha Trang to provide knowledge, solutions and experiences about global marine environmental issues and a central coastal region of Vietnam for the "Young Leaders" of the YSEALI 2022 Program.


Copyrigh 2022 GreenHub. All rights reserved.


Cung cấp bởi:
GetResponse