Dự án PAN – Coca-Cola Foundation

Tên dự án:
Hỗ trợ Mạng lưới hành động về Rác thải nhựa” và Kết nối các bên liên quan cho thực hiện 3R (Tiết giảm – Tái Sử dụng và Tái chế) tại Việt Nam
Địa điểm:
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Thời gian:
36 tháng (Tháng 8/2018 – Tháng 8/2021)
GreenHub xây dựng dự án PAN (Plastic Action Network)  nhằm hỗ trợ đề án “Nâng cao nhận thức về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Mục tiêu chính của dự án PAN là thúc đẩy sự tham gia các bên liên quan thực hiện 3R, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trên nền tảng nền tảng khoa học, lợi ích xã hội, và bền vững tại thành phố Hạ Long, và Vịnh Hạ Long, hướng tới nhân rộng áp dụng ở trên cấp quốc gia.
11 Tháng Mười, 2018

GreenHub/Dự án PAN: Buổi chia sẻ, giới thiệu và tham vấn ý kiến Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ninh và các sở ban ngành có liên quan về dự án “PAN”

Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh – GreenHub đã có buổi làm việc với Sở tài nguyên môi […]