Bảo tồn thiên nhiên

Việt Nam đang trong tiến trình phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP cao đã tạo ra những lợi ích kinh tế to lớn nhưng nó cũng tạo ra nhiều thách thức đáng kể về môi trường, bao gồm: phá rừng, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm không khí, đất và không khí ở khu vực thành thị và nông thôn. GreenHub thừa nhận sự cần thiết phải hài hòa phát triển và bảo tồn để tạo ra sinh kế bền vững và bảo tồn môi trường cho các thế hệ tương lai. Trong lĩnh vực này, GreenHub tập trung vào việc trao quyền cho cộng đồng địa phương để tham gia vào việc bảo tồn và quản lý các khu vực đa dạng sinh học quan trọng như khu dự trữ sinh quyển Cát Bà.

Thông qua các lĩnh vực trọng tâm này, các chương trình của chúng tôi giải quyết các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển thanh niên, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

24 Tháng Mười Một, 2018

CEPF

GreenHub: “Green Bays” Project Title: “Moving Toward Model Cities for Waste Management in Coastal Northeast Vietnam”. Location: Ha Long Bay, Ha Long city – Quang Ninh […]