Chúng tôi là ai?

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-1555 cấp bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016; bởi nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và vận động chính sách.

Giá trị cốt lõi

TÔN

GreenHub tôn trọng quy luật tự nhiên, cân bằng sinh thái, khác biệt cá nhân, đa dạng văn hoá để xây dựng môi trường thân thiện và chia sẻ.

CHÍNH

GreenHub cam kết hành xử dựa trên sự chính trực, công bằng, minh bạch phù hợp với cộng đồng và môi trường.

MỚI

GreenHub là nơi khơi nguồn sáng tạo, năng động, đam mê; thực hiện đổi mới để hài hoà lợi ích môi trường và giá trị cộng đồng.

HỢP

GreenHub đề cao hợp lực và hợp tác. Hợp lực để liên kết và hội tụ sức mạnh; hợp tác để phát triển và lan toả giá trị.

BỀN

GreenHub thúc đẩy phát triển bền vững; trong hành xử luôn đặt mình vào địa vị của các bên, biết hy sinh quyền lợi trước mắt vì lợi ích lâu dài.

Lĩnh vực hoạt động

Rác nhựa và rác biển

Với hơn 30 triệu tấn chất thải được tạo ra hàng năm, đồng thời Việt Nam là 1 trong 5 nước xả rác thải nhựa lớn nhất thế giới...

Không rác thải

Chính phủ tiếp tục cam kết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở cả cung và cầu trong sản xuất nông nghiệp...

Kinh doanh bao trùm & Nông nghiệp bền vững

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp trong suốt 25 năm qua...

Bảo tồn thiên nhiên

Việt Nam đang trong tiến trình phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP cao đã tạo ra những lợi ích kinh tế to lớn nhưng nó cũng tạo ra nhiều thách thức đáng kể ...