Skip links

Phụ nữ giảm rác nhựa – The Incubation Network

Không rác thải

Mô tả

Tên dự án: Trao quyền cho phụ nữ trong chuỗi tái chế rác thải nhựa
Địa điểm:Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Thời gian:1 năm (1/10/2021 - 1/10/2022)

Thực hiện

Nhà tài trợ: The Incubation Network (TIN)
Tổ chức Điều phối:Second Muse
Đối tác triển khai tại địa phương:Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên

Chi tiết

Là một tổ chức khoa học công nghệ về môi trường, GreenHub đánh giá, xem xét tất cả các khía cạnh liên quan đến vấn đề rác thải, trong đó có phân tích đến yếu tố Giới. Hoạt động thu gom và tái chế rác nhựa có sự tham gia tích cực của những người thu gom rác thải phi chính thức (thường gọi là ve chai, đồng nát,…), trong đó, phụ nữ là lực lượng nòng cốt, chiếm hơn 90% thành viên nhóm này. Tuy nhiên, vai trò của họ vẫn chưa được làm rõ và công nhận trong cộng đồng và bởi các bên liên quan.

Do đó, GreenHub đã đề xuất dự án “Trao quyền cho phụ nữ trong chuỗi tái chế rác thải nhựa” (từ đây gọi tắt là dự án Phụ nữ giảm rác nhựa) được tài trợ bởi tổ chức The Incubation Network và điều phối bởi Second Muse. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp làm rõ vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong quản lý chất thải rắn nói chung và rác thải nhựa nói riêng. Họ cũng sẽ được nâng cao năng lực và nhận thức về bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động trong các điều kiện làm việc cụ thể. Những điều này góp phần tăng lượng chất thải được thu gom, tái chế và góp phần phát triển chuỗi thu gom, tái chế hiện nay.

Explore
Drag