Skip links

Thúc đẩy Nỗ lực Giảm thiểu Nhựa Đại dương tại Việt Nam – OC

Ô nhiễm nhựa & rác thải biển

Chi tiết

Tên dự án:Thúc đẩy Nỗ lực Giảm thiểu Nhựa Đại dương tại Việt Nam
Nhà tài trợ: Ocean Conservancy
Địa điểm:Tỉnh Phú Yên
Thời gian: (2022 - 2023)

Đối tác

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Explore
Drag