Skip links

Thí điểm Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý rác thải tại Hải Phòng

Không rác thải

Mô tả

Dự án:Thí điểm Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý rác thải tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
Địa bàn:xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
Thời gian:Tháng 8/2023 – Tháng 12/2024
Nhà tài trợ:Công ty TNHH đóng tàu Damen Sông Cấm (Công ty Damen Sông Cấm)

Thực hiện

Đơn vị thực hiện:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
Đối tác đồng triển khai:Công ty TNHH đóng tàu Damen Sông Cấm (Công ty Damen Sông Cấm)
Đối tác đồng triển khai:Uỷ ban Nhân dân xã Lâm Động (UBND xã Lâm Động)

Chi tiết

Nhằm mục tiêu giảm lượng rác thải ra bãi chôn lấp hoặc rò rỉ ra môi trường thông qua hợp tác công tư trong quản lý rác thải tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, dự án được thiết kế với 4 hợp phần như sau:

Hợp phần 1:Xây dựng Cơ sở dữ liệu và tạo dựng nền tảng Hợp tác trong quản lý rác thải, là cơ sở hỗ trợ cơ chế quản lý rác thải hiện tại và tương lai.
Hợp phần 2:Tăng cường nhận thức, năng lực và thay đổi hành vi của cộng đồng dân cư xã Lâm Động về quản lý rác thải và thực hành không rác.
Hợp phần 3:Nâng cao hiệu quả quản lý rác thải thông qua kết nối chuỗi phân loại, thu gom rác và các mô hình thí điểm kinh tế tuần hoàn.
Hợp phần 4:Đánh giá mô hình thí điểm và tài liệu hóa, chia sẻ bài học kinh nghiệm và chuyển giao kết quả.
Explore
Drag