Skip links

Tổng quan Chương trình Khảo sát Ô nhiễm Rác thải nhựa Toàn cầu CSIRO 2019

Trong giai đoạn 2017 – 2019, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) đã và đang phối hợp với 20 quốc gia để thực hiện dự án khảo sát ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất thế giới để đánh giá và thu thập dữ liệu đầu vào được thu thập trên bờ biển và thành phố trên toàn thế giới nhằm xây dựng giải pháp giảm lượng rác thải  nhựa vào đại dương. Tại Việt Nam, CSIRO hợp tác với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) để thực hiện khảo sát và nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương, sinh viên về phương pháp nghiên cứu ô nhiễm rác thải nhựa quốc tế.

Cập nhật tình hình dự án trong giai đoạn 2 – năm 2019:

  • Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 20 – 26.05.2019
  • Địa bàn hoạt động: Bao gồm 3 tỉnh thành ven biển Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nội với 89 địa điểm khảo sát rải rác trên các tỉnh
  • Các thành viên tham gia: 11 bạn sinh viên, tình nguyện viên hỗ trợ thực hiện khảo sát dưới sự giám sát và hướng dẫn của các cán bộ GreenHub trong 7 ngày làm việc đợt 2.
  • Hoạt động:

– Tiến hành lựa chọn các điểm khảo sát và mặt cắt khảo sát tại mỗi địa điểm dựa trên bản đồ tập hợp rác thải nhựa từ các trung tâm đô thị và các khu vực lân cận

– Thực hiện khóa đào tạo tập huấn cho các thành viên tham gia khảo sát để phổ biến về thông tin tổng quát của dự án, phương pháp khảo sát và những điều cần lưu ý trong quá trình thực hiện khảo sát thực địa

– Tiến hành điều tra chất thải nhựa tại 89 địa điểm khảo sát địa phương để tạo ra một bộ dữ liệu về rác thải nhựa trên đất liền, dọc theo các con sông, tại mặt phân cách ven biển và trên đại dương cho các thành phố ven biển lớn trên thế giới.

– Kết quả từ nghiên cứu sau đó sẽ ước tính lượng nhựa từ các tập hợp bị trôi ra đại dương hoặc được chuyển trở lại đất liền

Explore
Drag