Skip links

Học hỏi từ Mô hình thực tế – từ Thành phố Hội An đến Thành phố Tuy Hoà

Hoạt động khảo sát KAP tại Hội An thuộc gói công việc “Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành Không rác” được tài trợ bởi tổ chức Pacific Environment. Hội An được biết là một trong những thành phố du lịch đi đầu trong các chính sách, hoạt động về giảm thiểu rác thải nhựa đặc biệt là nhựa dùng một lần. Hoạt động khảo sát KAP nhằm đánh giá sự thành công của Hội An – một thành phố điển hình trong việc giảm thiểu rác nhựa – từ đó học hỏi và đưa ra các đề xuất phù hợp cho thành phố Tuy Hoà.

Explore
Drag