Skip links

Tổng kết dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển” (Enterprise For Development – EFD)

Dự án được tài trợ bởi Oxfam Novib và quỹ GSRD, được thực hiện thông qua Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub), kéo dài 36 tháng từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 11 năm 2022. Dự án nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp mong muốn cải thiện công tác quản lý kinh doanh của họ, theo đuổi các phương pháp sản xuất bền vững, cải thiện giám sát chất lượng chuỗi cung ứng của họ và mong muốn sử dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

1. Sketchnote: Bản tóm tắt Tài liệu hệ thống đảm bảo chất lượng có sự tham gia (PGS)

2. Tài liệu Sổ tay: Hệ thống đảm bảo chất lượng có sự tham gia (PGS)

3. Chuỗi video: Hướng dẫn các quy trình trong Hệ thống đảm bảo chất lượng có sự tham gia (PGS) – NGƯT.TS.Trần Thị Thanh Bình

Explore
Drag