Skip links

Lớp học Plastic Classifight “nhập môn” giảm thiểu rác thải nhựa

Có lẽ chúng ta đã được tiếp cận và quen thuộc với kiến thức về mô hình 3R – Reduce (Giảm thiểu), Reuse (Tái sử dụng) và Recycle (Tái chế) ở các bậc học dưới. Hôm nay, 7 học sinh nhựa lớp Plastic Classifight sẽ giới thiệu về mô hình “nâng cao” 5R, tập trung hơn vào việc thay đổi nhận thức và cách ứng xử với rác thải nhựa của chúng ta.

Nhằm giảm thiểu tối đa lượng rác thải ra môi trường, mô hình 5R bao gồm 5 hành động: Rethink (Suy nghĩ lại), Refuse (Từ chối), Reduce (Giảm thiểu), Reuse (Tái sử dụng) và Recycle (Tái chế).

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Phải lưu ý rằng, dù là mô hình nào thì tái chế cũng là giải pháp cuối cùng trong mức độ ưu tiên và phân loại rác thải là bước vô cùng cần thiết để tái chế.

#greenhub#plasticlassifight#classifyplastic#usaid

—————————

Chiến dịch phân loại nhựa, hành động vì một lối sống bền vững – Plastic Classifight là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (Local Solutions for Plastic Pollution – LSPP) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng các đối tác. Chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong việc sử dụng cũng như thói quen phân loại rác thải nhựa, tái sử dụng nhựa cho lối sống xanh và sự thay đổi bền vững vì môi trường.

Explore
Drag